Epsilon’ s blog

มกราคม 25, 2007

สัมมนาวิชาการเศรษฐศาตร์ ธรรมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์

Filed under: econ school, recommended — epsilon @ 7:19 pm

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ถ้ามีใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะ

.
รายการสัมมนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ทำข่าว และช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครือข่ายของท่านด้วยครับ
.

รายการสัมมนาทุกงานจัดที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.30 น.และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาแต่อย่างใด
.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/seminar โดยปกติ ตัวเปเปอร์งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ จะนำขึ้นเว็บก่อนสัมมนาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วน powerpoint มักจะนำขึ้นเว็บหลังงานสัมมนา
.

รายละเอียดเพิ่มเติมของงานสัมมนาติดต่อได้ที่คุณดาราวรรณ โทร. 02-613-2404
.

อนึ่ง รายละเอียดของงานสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คสถานะและข้อมูลล่าสุดได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/seminar ก่อนร่วมงานสัมมนา
.

หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงาน แนะนำหัวข้อสัมมนา ต้องการจัดงานสัมมนาวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ กรุณาส่งมาได้ที่ seminar at econ.tu.ac.th
.

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2550 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา รายการสัมมนาอาจเบาบางลง กิจกรรมสัมมนาวิชาการของคณะจะกลับมาเต็มที่อีกครั้งช่วงเดือนมิถุนายน 2550

……………………………….

รายการสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2550

1. วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “เศรษฐมิติแบบไร้พารามิเตอร์” (Nonparametric Econometrics)

(1) “Term Structure ของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย: ประมาณค่าด้วยวิธี B-Spline”

โดย คุณกานต์ ธรรมจำรัสศรี

(2) “ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับวิธี Nonparametric”

โดย คุณทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

นำสัมมนาและดำเนินรายการ: ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………….
2. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยเรื่อง “การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย: แบบแผนและปัจจัยกำหนด”

(Private Investment: Patterns and Determinations in Thailand)

โดย ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ Poverty and Development Division, UNESCAP

ผู้วิจารณ์: รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………………..

3. วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนารายงานวิจัยวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย (ศ.459)

(1) “ศักยภาพการส่งออกข้าวไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทย-เวียดนาม”

โดย คุณณัฐกาญจน์ สืบพงศ์เภา คุณศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ และคุณอัญชลี พัฒนศักดิ์ภิญโญ

(2) “บทบาทของการขนส่งทางเรือต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย”

โดย คุณปัญจมา อยู่เย็น คุณสุวิดา ชนะวรรณโณ และคุณพรรษนันท์ ยอดมณี

(3) “ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมไก่ไทย”

โดย คุณพรนรินทร์ โรจน์จิรโฆษิต คุณเพ็ญสิริ พึ่งพระเกียรติ และคุณอัครัฐ นิมิตรชัย

(4) “K-Movie: บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”

โดย คุณสมคิด พุทธศรี และคุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

นำสัมมนาและดำเนินรายการ: ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………………….

4. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

เสวนาเรื่อง “ ‘คนอยู่ประเทศไทยน่าจะพูดภาษาไทยได้แล้ว’: ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าด้วยการเมืองเชิงวัฒนธรรมของไฟใต้”

โดย Dr.Michael K. Connors La Trobe University

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

(นำเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ)
………………………………………………

5. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “FTA: บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”

(1) “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบาย FTA ของไทย”

โดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

(2) “กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจา FTA”

โดย ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

………………………………………………..
6. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรการ 18 ธันวาคม Capital Controls และเศรษฐกิจไทย”

ผู้อภิปราย:

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

……………………………………………………………………..
7. วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: “กระบวนการยุติธรรม 2550”

ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

ผู้นำเสวนา: TBA

ร่วมเสวนา: ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผศ.สิริพรรณ นกสวน

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มธ. และ อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………………………
8. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยเรื่อง “The Generalized Composite Commodity Theorem: Aggregation of Grocery Items at Firm Level”

โดย คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford

ผู้วิจารณ์:รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
……………………………………………………………………….

Advertisements

ให้ความเห็น »

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.