Epsilon’ s blog

กรกฎาคม 27, 2007

PR – ECON TU Seminar: Symposium 2550, Puey Lecture Series 2552 and August Seminar

Filed under: econ school — epsilon @ 2:00 pm

ข่าวจากคณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

1. การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 วันที่ 9 มีนาคม 2552

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Lecture Series) มาแล้ว 10 ครั้ง เป็นประจำทุก 2 ปี เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

(1) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

การแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมี ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

หลังการจัดงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์ปาฐกสำหรับปาฐกถาป๋วยครั้งต่อไป ในปี 2552 เพื่อให้องค์ปาฐกมีเวลาเตรียมการล่วงหน้า 1 ปีเต็ม เพื่อให้ปาฐกถาป๋วยเป็นปาฐกถาที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพสูง

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกองค์ปาฐก ได้มีมติเลือก อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐกในการแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 สำหรับหัวข้อจะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. หนังสือรวมเล่มปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ 10 ครั้งที่ผ่านมา

ขณะนี้คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ openbooks กำลังจัดทำต้นฉบับปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต 10 ครั้งที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2530-2550) เพื่อรวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่มปกแข็ง ออกสู่บรรณพิภพในช่วงปลายปี 2550

การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต มีรายนามองค์ปาฐกและหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2530
ศ.นิคม จันทรวิทุร “แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา”
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา “เกษตรกรกับรัฐ”

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2532
ศ.เสน่ห์ จามริก “เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2533
รศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา “วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาการสังคมไทย”

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2536
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ “วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย”

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2538
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม “รากฐานชีวิต”

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2541
ศ.นพ.ประเวศ วะสี “ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม”

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2544
อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ “สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม”

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2546
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม “การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก”

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2548
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ “ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”

ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2550
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

3. รายการสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 (Symposium) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2550

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Symposium เพื่อแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะเป็นประจำทุกปี ในหัวข้อต่างๆ ที่สาธารณชนให้ความสนใจ ในปี 2550 นับเป็นครั้งที่ 30 แล้ว

ในงาน Symposium จะมีการนำเสนอบทความวิชาการของคณาจารย์ของคณะ โดยมีนักวิชาการหรือข้าราชการจากสถาบันต่างๆ มาวิจารณ์บทความวิชาการ และมีการอภิปรายระดมสมองโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศในช่วงท้ายของงาน

งาน Symposium 2550 หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน” จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หอประชุมเล็ก) ตลอดทั้งวัน

กำหนดการจัดงาน Symposium 2550

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.15 – 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน” โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

09.45 – 10.00 น. พักอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

10.00 – 11.00 น. นำเสนอบทความ “ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : นัยต่อประเทศไทย”

โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ โดย อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00 น. นำเสนอบทความ “นโยบายการคลัง และการกระจายอำนาจทางการคลัง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”

โดย อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. นำเสนอบทความ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และ อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความโดย รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00 – 15.00 น. นำเสนอบทความ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”

โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ และ อ.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

15.00 – 17.00 น. อภิปรายระดมความคิดเรื่อง “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน”

ผู้อภิปราย:

1. อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

2. คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

3. รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รายการสัมมนา ‘เศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา’ ประจำเดือนสิงหาคม 2550

(1) “Separatist movements in Southeast Asia: A comparative perspective”
วันที่ : 20 สิงหาคม 2550 เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : Dr. Graham Brown
Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity University of Oxford
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ธร ปีติดล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dr Graham Brown
Dr Brown is the Southeast Asia Research Officer at the Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity at the University of Oxford. His research interests include the politics of ethnicity and conflict in Southeast Asia, particularly Malaysia, Indonesia, the Philippines and Thailand; and, the political economy of aid in ‘fragile’ states. He has published articles in a number of refereed journals including Pacific Affairs, Ethnopolitics,
and National Security and Intelligence, and has acted as a consultant for the UNDP, OHCHR, DFID and DAC. Contact: graham.brown@qeh.ox.ac.uk

(2) “การลงทุนจากต่างประเทศช่วยพัฒนา Corporate Governance ของไทยจริงหรือ?”
(Does Foreign Investment Really Improve Corporate Governance? Evidence from Thailand)
วันที่ : 27 สิงหาคม 2550 เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : คุณสุดารัตน์ อนันต์โชติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ University of California, Berkeley
ผู้วิจารณ์และดำเนินรายการ : อ.ดร.เณศรา สุขพานิช

5. เว็บสัมมนาโฉมใหม่

ขณะนี้ คณะเศรษฐศาสตร์จัดทำเว็บไซต์ใหม่ ท่านสามารถเข้าไปได้ทาง http://www.econ.tu.ac.th แล้วค้นหาต่อที่หัวข้อ “สัมมนา” สำหรับหน้าตรงไปยังส่วนสัมมนาขณะนี้อยู่ที่ http://ww3.econ.tu.ac.th/?menu=70&lang=th (ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยน URL อีกครั้ง ให้ง่ายขึ้น ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้เว็บใหม่ ถ้าท่านเข้าไปที่หน้าเว็บเดิม http://econ.tu.ac.th/seminar จะถูกพาไปยังหน้าเว็บเก่า

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของงานสัมมนาได้ทางเว็บดังกล่าว นอกจากข่าวสารแล้ว ท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา รวมถึงรับฟังการสัมมนาย้อนหลังในรูปแบบ mp3 ในเว็บสัมมนาของคณะได้

Advertisements

ให้ความเห็น »

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: